Ładowanie...

zlota61.pl

Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności (RODO)

Polityka prywatności

Korzystając z Serwisu internetowego www.zlota61.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.

Spółka Biurostrefa Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 lok. 100 (zwana dalej „Biurostrefa" lub „Administratorem”) przykłada szczególną wagę w odniesieniu do respektowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy administrowany przez Biurostrefa (dalej zwany: „Serwisem”). W związku z tym, Biurostrefa jest odpowiedzialny za kontrolę danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w ramach współpracy z Państwem. Szanujemy prywatność i będziemy chronić dane osobowe, które przetwarzamy. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o rodzajach danych osobowych, które gromadzimy, kiedy korzystacie z naszego Serwisu lub współpracujecie z nami oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony i zabezpieczenia Państwa osobistych informacji.

Niniejsza polityka i jej zasady dotyczą osobistych informacji identyfikacyjnych (dane osobowe), o które możemy Państwa prosić i z których korzystamy za Państwa zgodą. W przypadku, gdyby chcieli Państwo nawiązać współpracę, dane te będą nam potrzebne w celu wykonania zawartej umowy; więcej na ten temat znajdziecie Państwo w dalszej części tej Polityki.

Na Państwa wniosek Biurostrefa udzieli dalszych informacji dotyczących naszego przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych podczas Państwa wizyt w Serwisie lub podczas komunikacji innymi kanałami. Stosowne informacje znajdziecie Państwo w zakładce „kontakt” na naszej stronie internetowej.

1. Informacja dotycząca Administratora

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do Państwa danych jest BiurostrefaS.A. z siedzibą w Jordanowie, przy ulicy Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 735-00-24-499, REGON: 490399956 .

Biurostrefa nie jest objęta obowiązkiem powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ani nie został on powołany.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

Wszelkie informacje pochodzące od użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikiem”) są gromadzone w sposób opisany poniżej.

2.1. W momencie kiedy Użytkownik otwiera i/lub używa Serwisu, Administrator gromadzi następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki,
  • odwiedzone podstrony w naszej witrynie,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • adres IP lub skrócony adres IP,
  • zachowanie Użytkownika (ruchy myszką, klikanie, czas trwania sesji itp.),
  • informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin Serwisu (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzłach, konfiguracji, prędkości połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzanych lub wyszukiwanych stronach, czasach reakcji, błędach pobierania, długości wizyt oraz informacje o tym, czy linki lub wiadomości e-mail zostały otworzone przez użytkownika.

Dane wskazane w niniejszym punkcie są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesyłanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany to znaczy poprzez https.

2.2 W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne uzupełnienie dowolnego z dostępnych w Serwisie formularzy, Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe; w szczególności mogą to być: imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, nazwa spółki lub organizacji, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego, jeżeli został przekazany) oraz adres e-mail Użytkownika.

Dane wskazane w niniejszym punkcie są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesyłanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany, to znaczy poprzez https.

2.3. W sytuacji kiedy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zakres przetwarzanych przez Administratora danych będzie uzależniony tylko od zakresu danych wskazanych bezpośrednio przez Użytkownika.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach marketingowych zarówno Administratora jak i klientów Administratora z zakresu branż objętych serwisami internetowymi: https://www.zlota61.pl.

2.4. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych odbywa się za zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z poźń. zm.) oraz ze względu na uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO ( marketing bezpośredni produktów własnych i usług).

2.5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych (newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z poźń. zm.) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Określenie celów przetwarzania

3.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonej zgody i do konkretnych celów, czyli po to aby:

a) udzielić odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym, znajdującym się na podstronie „Kontakt / Dane Kontaktowe;

b) wykonać umowę i przeprowadzić proces reklamacyjny, po uzupełnieniu przez Użytkownika formularza znajdującego się na podstronie „Kontakt / Obsługa reklamacji”;
przeprowadzić proces rekrutacyjny, po przesłaniu przez Użytkownika uzupełnionego formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie „Kariera / Zostaw swoje CV”;
zrealizować zadania marketingowe poprzez możliwość wysłania materiałów marketingowych i ofert handlowych do konkretnego Użytkownika, czyli takiego który poprzez odpowiedni formularz znajdujący się w stopce Serwisu zapisał się na newsletter, wyrażając tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych na cele marketingowe;

c) przeprowadzić badania ankietowe odnośnie satysfakcji Użytkowników Serwisu po wyrażeniu przez nich uprzedniej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

3.2. Administrator, udostępniając Użytkownikom odpowiednie formularze pobiera dane, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do realizacji celów, w których są one przetwarzane, czyli stosuje zasadę „minimalizacja danych”, zgodnie z RODO.

W związku z powyższym, podstawowym typem danych, pobieranych od Użytkowników poprzez formularze w Serwisie, jest adres e - mail. Służy on Administratorowi dla celów kontaktowych. Adres e – mail zostaje wykorzystany dla celów marketingowych jedynie w momencie, kiedy Użytkownik udzieli na to odpowiedniej zgody, to znaczy zrobi to w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy oraz jednoznaczny.

4. Profilowanie

4.1 Dane Użytkowników podlegają automatycznemu przetwarzaniu, które polega na gromadzeniu danych, a następnie na ich analizowaniu i pozyskiwaniu w ten sposób informacji pozwalających Administratorowi na stworzenie odpowiednio uporządkowanych grup odbiorców, do których będą kierowane właściwie spersonalizowane reklamy internetowe.

Profilowanie pozwala Administratorowi oferować Użytkownikom produkty lub usługi odpowiednio dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań. Biurostrefa nie podejmuje decyzji wywołujących skutki prawne wobec Użytkowników lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną, na podstawie wykonywanych czynności profilowania.

4.2 Podstawą dokonywania czynności profilowania na cele marketingowe jest wyrażona przez Państwa uprzednio zgoda związana z celami marketingowymi. Wobec czynności profilowania przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnej formie.

5. Przechowywanie i odbiorcy danych osobowych

5.1. Dane osobowe Użytkowników, w szczególności adres e-mail oraz korespondencja e-mail, przechowywane są na serwerach firmy hostingowej w sprawie której Biurostrefa udzieli informacji na złożony wniosek. Przechowywanie wspomnianych danych, odbywa się zgodnie z regulaminem który zostanie udostępniony na wspomniany wniosek.

5.2. Zanonimizowane dane osobowe przekazywane są także do Google Inc. poprzez usługę Google Analytics, dla celów statystycznych i analitycznych.

5.3. Biurostrefa nigdy nie udziela ani nie sprzedaje osobistych informacji identyfikacyjnych innym firmom ani osobom prywatnym. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z RODO i właściwych przepisów, wymiana lub przekazanie danych osobowych może następować wyłącznie w następujących ograniczonych okolicznościach:

a) za zgodą Użytkownika;

b) dostawcom oraz innym administratorom danych osobowych: wspierającym naszą działalność, w tym IT i dostawcom usług komunikacyjnych, pozyskiwanemu z zewnątrz wsparciu biznesowemu, dostawcom usług administracyjnych, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, instalatorskie, hotelarskie, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, a także przewozową i spedycyjną, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Biurostrefa przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych ;

c) organom ścigania i organom regulacyjnym lub innym kompetentnym organom zgodnie z wymogami prawnymi lub dobrą praktyką;

d) Państwa firmie lub organizacji: w odniesieniu do realizacji zawartej przez Biurostrefa umowy;

e) dostawcom usług weryfikacyjnych: tak abyśmy mogli spełniać zobowiązania prawne związane z zapobieganiem przestępczości lub ochroną przed nią, praniem brudnych pieniędzy, weryfikacją sankcji i innymi wymaganymi kontrolami.

5.4 W związku z globalizacja usług elektronicznych (Internet), możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe zgromadzone na naszej stronie internetowej w każdym kraju, w jakim nasi dostawcy usług hostingowych utrzymują swoje systemy. Korzystając z naszych usług w formie elektronicznej, Użytkownik zgadza się na przekazywanie swoich danych osobowych do takich podmiotów, włącznie z tymi, które zlokalizowane są za granicą.

6. Usuwanie danych osobowych

6.1. Dane Użytkowników, które zostały zgromadzone w ramach usługi Google Analytics usuwane są w sposób automatyczny po 50 miesiącach.

6.2 Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta z Biurostrefa – przez cały czas trwania tej umowy, a ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa w celu  dochodzenia lub obrony przez Biurostrefa roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - do upływu okresu ich przedawnienia;

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest danych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Biurostrefa - dane będą przetwarzane tak długo, jak będą niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania;

d) w przypadku, gdy  podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Valvex, dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w razie jej wycofania, dane Użytkowników będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu  dochodzenia lub obrony przez Biurostrefa roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - do upływu okresu ich przedawnienia.

7. Prawa Użytkowników oraz bezpieczeństwo danych osobowych

7.1. Użytkownikom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych (w zakresie określonym art. 20 RODO);

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

c) w szczególnych sytuacjach Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Biurostrefa danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Biurostrefa lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Biurostrefa nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Biurostrefa wykaże, że istnieją:

  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub
  • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7.2 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych w dowolnym momencie.

7.3 Użytkownikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Biurostrefa narusza przepisy RODO.

7.4 Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, Administrator może zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

7.5 Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Na chwilę obecną Biurostrefa nie planuje przekazywać danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię); wyjątek stanowią usługi komunikacji elektronicznej świadczone w chmurze na zasadach określonych przez dostawców tych usług (Google).

W przypadku, gdy Biurostrefa podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo, a w szczególności, na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

9. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, mogą Państwo kierować drogą mailową na adres biuro@zlota61 lub pisemnie na adres Biurostrefy.